Kalandriye mas 2014

Atelye MIT-­‐Ayiti sou edikasyon ki san baryè
e ki chita sou teknoloji Pòtoprens, Ayiti, 24–27 mas 2014
Kalandriye atelye sou estatistik ak pwobabilite:
 

Lendi 24 mas:

8:00 – 8:30am Enskripsyon epi kafe
8:30 – 9:30am Salitasyon epi akèy Michel DeGraff
9:30 – 10:30am Sesyon 1a: Demonstrasyon yon kou ki chita sou metòd aprantisaj aktif: Pwobabilite pou debitan — Jerry ak Jon
10:30–10:45am Pòz
10:45 – 12:30 Sesyon 1b: Refleksyon: Pedagoji — Glenda
12:30 – 1:30 Manje midi nan otèl la
1:30 – 3:30 Sesyon 2a: Plan leson / Objektif aprantisaj — Glenda enda
3:30- 3:45 Pòz
3:45 – 5:00pm Sesyon 2b: Chwazi ekip, chwazi pwojè

Madi 25 mas:

8:00 – 8:30am Enskripsyon epi kafe
8:30 – 9:00am Lekti pou dezyèm jou a
9:00-10:30 Sesyon 3a: Demonstrasyon kou: Enferans bayezyèn — Jerry ak Jon
10:30–10:45am Pòz
10:45 – 12:00 Sesyon 3b: Refleksyon: Aprantisaj aktif – Glenda
12:00 – 1:00 Manje midi nan otèl la
1:00 – 2:30 Sesyon 4a: Kreyasyon plan leson – Objektif aprantisaj
2:30- 2:45 Pòz
2:45 – 5:00pm Sesyon 4b: Kreyasyon plan leson – Aktivite aprantisaj aktif

Mèkredi 26 mas:

8:00 – 8:30am Enskripsyon epi sèvi kafe
8:30-9:00am Lekti pou twazyèm jou a
9:00 – 10:30am Sesyon 5a: Aktivite nan klas – Jerry & Jon
10:30–10:45am Pòz
10:45 – 12:00 Sesyon 5b: Evalyasyon — Glenda
12:00 – 1:00 Manje midi nan otèl la
1:00 – 2:30 Sesyon 6a: Kreyasyon plan leson -­‐ Evalyasyon
2:30- 2:45 Pòz
2:45 – 5:00pm Sesyon 6b: Finalize plan leson

Jedi, 27 mas:

8:00 – 8:30am Enskripsyon epi kafe
8:30 – 10:15am Sesyon 7a: Prezantasyon gwoup (Ti gwoup piti)
10:15–10:30am Pòz
10:30 – 12:30 Sesyon 7b: Prezantasyon gwoup (Ti gwoup piti)
12:30 – 1:30 Manje midi nan otèl la
1:30 – 2:30 Sesyon 8a: Konklizyon (Prezantasyon devan yon gwoup ki pi laj?)
2:30- 2:45 Pòz
2:45 – 3:00 Evalyasyon
3:00 – 5:00 Sesyon 8b: Konklizyon

Comments

Leave a Reply