Kalandriye

Atelye MIT ap fè sou teknoloji pou metòd aprantisaj aktif ki chita sou
resous pedagojik san baryè

16-19 janvye 2013
Pòtoprens, Ayiti

Tout sesyon nan Le Plaza, Pòtoprens, Ayiti

Mèkredi 16 janvye
8:00 a.m. – 8:30 a.m. Enskripsyon
8:30 a.m. – 11:00 a.m. Pou TOUT patisipan yo: Entwodiksyon jeneral; aprantisaj aktif epi evalyasyon

Michel DeGraff, Glenda Stump, Peter Dourmashkin
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Atelye pou pwofesè biyoloji ak chimi / Star pou biyochimi, Atelye #1
Lourdes Alemán, Alison Brauneis, Ruthly François
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Atelye pou pwofesè fizik / TEAL, Atelye #1
Peter Dourmashkin
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Atelye pou pwofesè matematik / Matlèt, Atelye #1
Haynes Miller
1:00 p.m. – 2:00 p.m. Manje midi
2:00 p.m. – 6:00 p.m. Atelye pou pwofesè biyoloji / Star pou biyochimi, Atelye #2
Lourdes Alemán, Alison Brauneis, Ruthly François
2:00 p.m. – 6:00 p.m. Atelye pou pwofesè fizik / TEAL, Atelye #2
Peter Dourmashkin
2:00 p.m. – 6:00 p.m. Atelye pou pwofesè matematik / Matlèt, Atelye #2
Haynes Miller
Jedi 17 janvye
8:30 a.m. – 9:00 a.m. Enskripsyon
9:00 a.m. – 9:30 a.m. Rezime sou jounen yè a; Edikasyon ak teknoloji
Michel DeGraff, Brandon Muramatsu, Glenda Stump
9:30 a.m. – 1:00 p.m. Atelye pou pwofesè biyoloji / Star pou jenetik, Atelye #1
Lourdes Alemán, Alison Brauneis, Ruthly François
9:30 a.m. – 1:00 p.m. Atelye pou pwofesè fizik / TEAL, Atelye #3
Peter Dourmashkin
1:00 p.m. – 2:00 p.m. Manje midi
2:00 p.m. – 6:00 p.m. Atelye pou pwofesè biyoloji / Star pou jenetik, Atelye #2
Lourdes Alemán, Alison Brauneis, Ruthly François
2:00 p.m. – 6:00 p.m. Atelye pou pwofesè matematik / Matlèt, Atelye #3
Haynes Miller
Vandredi 18 janvye Pou TOUT patisipan yo
8:30 a.m. – 9:00 a.m. Enskripsyon
9:00 a.m. – 9:30 a.m. Rezime sou jounen yè; Edikasyon ak teknoloji
Michel DeGraff, Brandon Muramatsu
9:30 a.m. – 1:00 p.m. Atelye sou estimasyon ak evalyasyon
Glenda Stump
1:00 p.m. – 2:00 p.m. Manje midi
2:00 p.m. – 6:00 p.m. Patisipan STAR, TEAL epi Matlèt pral fè aktivite pratik
Patisipan yo pral travay ansanm pou reflechi sou aktivite pratik—pa egzanp:
prepare plan leson, ekri yo, epi kreye pwòp egzèsis pa yo
Samdi 19 Janvye Pou TOUT patisipan yo
8:30 a.m. – 9:00 a.m. Enskripsyon
9:00 a.m. – 1:00 p.m. Prezantasyon final
Yon seleksyon pami patisipan STAR, TEAL ak Matlèt pral prezante travay yo
Atelye patisipan

Comments

Leave a Reply